Bevrijd jezelf ~ Free yourself

You can read the English text below the Dutch text.

Bevrijd jezelf ~ Free yourself

Het leven kan je soms het gevoel geven vast te zitten. In feite is er altijd beweging. Door te kijken naar het ontstaan. Hoe je in een bepaalde situatie terecht bent gekomen. Niet door jezelf de schuld te geven maar door te analyseren. Als je weet waar de oorsprong zit dan weet je ook hoe iets anders kan. Andere beslissingen, andere manieren van kijken enz. Op deze kaart kun je een jong kind waarnemen. Het kijkt wat gebogen naar beneden. Het lijkt erop dat het kind vastzit. Met een zware last boven het hoofd. De beren op de weg misschien wel. Buigt het kind iets dieper naar beneden dan zit het niet meer vast. Kijkt het dan naar rechts dan ziet het nieuwe mogelijkheden. Soms is het nodig om je hoofd wat te buigen zodat je ruimte creëert voor nieuwe mogelijkheden.

Affirmatie: “Ik verruim mijn blik, neem alles minder serieus en creëer zo mijn nieuwe ‘veilige’ ruimte”

~~~

English:

Life can sometimes give you the feeling of being stuck. In fact, there’s always movement. By looking at the origin. How you found yourself in a certain situation. Not by blaming yourself but by analysing. If you know where the origin is, you also know how something can be done differently. Other decisions, other ways of looking at things, etc. On this card you can see a young child. It looks a bit bent over. It looks like the child is stuck, with a heavy burden above its head. The bears on the road perhaps. If the child bends down a little more, it is no longer stuck. If it looks to the right, it sees wider openings. Flexibility of thought is sometimes necessary to create space for new possibilities.

Affirmation: “I am broadening my view, taking everything less seriously and thus creating my new ‘safe’ space.”