Doorgang ~ Gateway

You can read the English text below the Dutch text.

Doorgang ~ Gateway

Soms heb je net even dat duwtje nodig om ergens doorheen te gaan. Om te ervaren hoe het aan de andere kant is. We kunnen in een vliegtuig stappen, naar de andere kant van de wereld reizen en het idee hebben dat waar we vandaan komen heel ver weg ligt in ons bewustzijn. Het kan zelfs zo zijn dat we pas werkelijk zien hoe ons leven is als we er even uitstappen. Niet alleen als we naar een tropisch eiland reizen. Een dag naar een andere stad of iets anders doen dan je gewend bent geeft al een wereld aan nieuwe inzichten. Door helemaal los te zijn van huis, geliefden en werk weten we of we er graag naar terug gaan of niet. Deze kaart is jouw duwtje in de rug. Een doorgang naar een andere realiteit. Een realiteit die tegelijkertijd bestaat. Wat zie je? Een weerspiegeling van het leven dat je nu leeft of iets heel anders?

Affirmatie: “Ik sluit mijn ogen en stap door de poort naar de realiteit van mijn keuze.”

~~~

English:

Sometimes you just need that little push to get through something. To experience what it is like on the other side. We can get on a plane, travel to the other side of the world and have the idea that where we came from is very far away in our consciousness. It can even be that we only really see what our life is like when we step out of it. Not only when we travel to a tropical island. One day in a different city or doing something different from what you are used to gives you a world of new insights. By being completely detached from home, loved ones and work, we know whether we want to go back or not. This card is your push in the back. A passage to another reality. A reality that exists at the same time. What do you see? A reflection of the life you are living now or something completely different?

Affirmation: “I close my eyes and step through the portal to the reality of my choice.”