In Lak’ech Ala K’in

You can read the English text below the Dutch text.

In Lak'ech Ala K'in

Jouw liefde voor de Aarde is aanstekelijk. Het creëert een netwerk. Samen een net van Liefde weven zodat alles kan floreren. Iedere bloem, boom, plant, dier en mens zal zich gesterkt voelen door deze daad. Samen creëren we een Nieuwe Aarde.

De Maya’s gebruiken de zin In Lak’ech Ala K’in en betekent ‘Ik ben Jij en Jij bent mij. Met deze begroeting willen ze zeggen dat wij allen één zijn. Deze kaart nodigt je uit om vanuit deze gedachten te leven. Deze groet is meer dan een eenvoudige, eerbare Mayagroet. Het is een manier om een positieve werkelijkheid voor al het leven te creëren. We kunnen ons hart elke dag op een positieve manier geven door In Lak’ech Ala K’in tegen elkaar te zeggen, tegen de bomen, de lucht, het water, de vogels en al het leven in het universum.

Verbinding met deze kaart zorgt ervoor dat je kunt ervaren hoe het is om over de hele wereld verbonden te zijn met anderen. In welke vorm dan ook.

Affirmatie: “Ik zeg In Lak’ech Ala K’in, Ik ben Jij en Jij bent mij.”

~~~

English:

Your love for Earth is contagious. It creates a network with all others who feel the love for Earth just as strongly. Together they weave a Net of Love so that everything can flourish. Every flower, tree, plant, animal and human being will feel empowered by this act. By seeing ourselves as part of this world and treating ourselves accordingly, we’re creating a New Earth. That means that we may feed ourselves with everything that contributes to a healthy body and mind. That we are allowed to live through processes so that we can say goodbye to everything that prevents us from living fully.

The Mayan people use the phrase In Lak’ech Ala K’in, which means “I am You and You are Me”. With this greeting they want to say that we are all one. This card invites you to live from these thoughts. This greeting is more than a simple, honorable Mayan greeting. It is a way of creating a positive reality for all life. We can give our hearts in a positive way every day by saying “In Lak’ech Ala K’in” to each other, to the trees, the sky, the birds and all life in the universe. You can honor each day by saying In Lak’ech Ala K’in.

Connecting with this card allows you to experience what it is like to relate to others all over the world. In whatever form.

Affirmation: “I say In Lak’ech Ala K’in, I am You and You are Me.”