Patronen ~ Patterns

You can read the English text below the Dutch text.

Patronen ~ Patterns

Het volgen van patronen of dagelijkse rituelen kan heel fijn en vertrouwd voelen. Het kan je groei en expansie brengen. Soms volgen we bepaalde vaste patronen die we van huis uit hebben meegekregen zonder erbij stil te staan of het ons nog dient. Het geeft dan houvast en een vertrouwd gevoel. Het kan ons ook beperken. Bijvoorbeeld tegenhouden om iets nieuws te onderzoeken omdat er angst gevoeld wordt. Het is niet goed of fout. Wel mooi om daar vandaag bij stil te staan. Welke vaste patronen heb jij? Of is dat niets voor je? Hoe zou het zijn om het eens om te draaien? Als je vaste patronen nodig hebt, laat ze dan eens los. Als je geen vaste patronen hebt, creëer er dan een paar. Ervaar contrasten en tegenstellingen en kijk hoe het voor je is. Sta open voor vernieuwing.

Affirmatie: “Elk patroon en het eventueel loslaten daarvan brengt me nieuwe mogelijkheden.”

~~~

English:

Following patterns or daily rituals can feel very nice and familiar. It can bring you growth and expansion. Sometimes we follow certain fixed patterns that we have received from home without thinking about whether it still serves us. It can give us a hold and a sense of security. It can also limit us. For example, it can stop us from exploring something new because of fear. It is not right or wrong. It is nice to think about this today. What fixed patterns do you have? Or is that not for you? How would it be to turn it around? If you need patterns, let them go. If you have no fixed patterns, create some. Experience contrasts and contradictions and see what it is like for you. Be open to renewal.

Affirmation: “Every pattern and the possible letting go of it brings me new possibilities.”